Top
18 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2018.
Top
Top
 

સ્પીપા દ્વારા તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ યોજાયેલ કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓમાં અને જાહેર સાહસોમાં ભરતી માટેની પરીક્ષાના પ્ર-શિક્ષણ વર્ગ માટેની પ્રવેશ પરીક્ષાનું મેરીટ મુજબ પરિણામ

 
spipa