Top
13 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2019.
Top
Top
 

તા.૨૬,૨૭/૦૪/૨૨ ના રોજ યોજાનાર સચિવાલય તથા સલંગ્નન કચેરીઓના નાયબ સેક્શન અધિકારીઓની સેક્શન અધિકારીમાં બધતી માટેની ખાતાકીય પરીક્ષાના બેઠક નંબર.

 
spipa