Top
18 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2018.
Top
Top
 
આદિજાતી વિકાસ ખાતાના સીધી ભરતીથી નિમણૂંક પામેલ વર્ગ-૧ તથા વર્ગ-૨ સંવર્ગના અધિકારીશ્રીઓની ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ તા.૨૭/૧૧/૧૮ થી તા.૨૮/૧૧/૧૮

આદિજાતી વિકાસ ખાતાના સીધી ભરતીથી નિમણૂંક પામેલ વર્ગ-૧ તથા વર્ગ-૨ સંવર્ગના અધિકારીશ્રીઓની ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ તા. ૨૭/૧૧/૧૮ થી તા. ૨૮/૧૧/૧૮ ડાઉનલોડ ફાઈલ[Gujarati | 362 kb]
 
spipa