Top
18 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2018.
Top
Top
 
સહાયક મોટર વાહન નિરીક્ષક વર્ગ-૩ ની પૂર્વસેવા તાલીમાન્ત પરીક્ષાની આન્સર કી તા. ૦૪/૦૧/૧૮ થી તા. ૦૬/૦૧/૧૮

સહાયક મોટર વાહન નિરીક્ષક વર્ગ-૩ ની પૂર્વસેવા તાલીમાન્ત પરીક્ષાની આન્સર કી તા. ૦૪/૦૧/૧૮ થી તા. ૦૬/૦૧/૧૮ ડાઉનલોડ ફાઈલ[Gujarati | 89 kb]
 
spipa