Top
18 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2018.
Top
Top
 
સચિવાલય અને સંલગ્ન કચેરીઓમાં વર્ગ-૪ના કર્મચારીને કારકૂનની જગ્યાએ બઢતી માટેની ખાતાકીય પરીક્ષા તા.૨૫/૦૨/૨૦૧૯ અને તા. ૨૬/૦૨/૨૦૧૯

ક્રમાંક : પરક્ષ:૨૦૧૮-૧૯ જાન્યુઆરી/વર્ગ-૪/ખતપ/બઢતી/પ.પ્ર. ડાઉનલોડ ફાઈલ[Gujarati | 617 kb]
 
spipa