Top
18 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2018.
Top
Top
 

News

સચિવાલય સંલગ્ન કચેરીઓના કારકૂન/ટાઇપીસ્ટોને નાયબ સેકશન અધિકારીઓની જગ્યાએ બઢતી માટેની ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ તા. ૨૯,૩૦,૩૧-૦૮-૨૦૧૮

પરિપત્ર ક્રમાંક : પરક્ષ/૨૦૧૮/ઓગસ્ટ/ના.સે.(બઢતી)/સચિવાલય/પ.પ્ર ડાઉનલોડ ફાઈલ[Gujarati | 1,742 kb]
 
spipa