Top
13 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2019.
Top
Top
 

આદિજાતિ મદદનીશ કમિશ્નર વર્ગ-1ની તા.૩૦/૩૧ માર્ચ અને તા.૦૧ એપ્રિલ 2021 ના રોજ લેવાયેલ ખાતાકીય પરીક્ષાનુ પરિણામ

 
spipa