Top
13 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2019.
Top
Top
 

સચિવાલય તથા સંલગ્ન કચેરીઓના નાયબ સેકશન અધિકારી (વર્ગ-૩)ની પૂર્વસેવા તાલીમાન્ત પરીક્ષાની તારીખમાં ફેરફાર બાબતી.

 
spipa