Top
13 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2019.
Top
Top
 

સીધી ભરતીના નાયબ સેકશન અધિકારીની પૂર્વસેવા તાલીમાંત પરીક્ષાનું પરિણામ તથા આન્સર કી તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૯ થી તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૯

 
spipa