Top
18 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2018.
Top
Top
 
મુખ્ય સેવિકા વર્ગ-૩ ની બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી વર્ગ-૨ ની જગ્યાએ બઢતી માટેની ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ તા. ૦૭/૦૨/૧૮ થી તા. ૦૯/૦૨/૧૮

મુખ્ય સેવિકા વર્ગ-૩ ની બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી વર્ગ-૨ ની જગ્યાએ બઢતી માટેની ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ તા. ૦૭/૦૨/૧૮ થી તા. ૦૯/૦૨/૧૮  ડાઉનલોડ ફાઈલ[Gujarati |956 kb]
 
spipa