Top
18 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2018.
Top
Top
 
સહાયક મોટર વાહન નિરીક્ષક વર્ગ-૩ ની પૂર્વસેવા તાલીમાન્ત પરીક્ષાનું પરિણામ તા. ૦૪/૦૧/૨૦૧૮ થી તા. ૦૬/૦૧/૨૦૧૮

સહાયક મોટર વાહન નિરીક્ષક વર્ગ-૩ ની પૂર્વસેવા તાલીમાન્ત પરીક્ષાનું પરિણામ તા. ૦૪/૦૧/૨૦૧૮ થી તા. ૦૬/૦૧/૨૦૧૮ ડાઉનલોડ ફાઈલ[Gujarati | 1,589 kb]
 
spipa