Top
13 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2019.
Top
Top
 

સચિવાલય સંવર્ગના ઓફિસ આસિસ્ટન્ટને નાયબ સેક્શન અધિકારીની જગ્યાએ બઢતી માટે યોજવામાં આવેલ ખાતાકીય પરીક્ષાનું પરિણામ

 
spipa