Top
20 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2017.
Top
Top

News

News
 

News

સચિવાલય અને સંલગ્ન કચેરીઓના સીધી ભરતીના નાયબ સેક્શન અધિકારીની પૂર્વસેવા તાલીમાન્ત પરીક્ષાનું પરિણામ ૧૭-૦૫-૨૦૧૬ થી ૧૯-૦૫-૨૦૧૬

 
spipa