Top
20 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2017.
Top
Top

News

News
 

News

સીધી ભરતીથી નિયુક્ત રાજ્ય પત્રિત અધિકારીઓની પૂર્વસેવા તાલીમાન્ત પરીક્ષા ઉમેદવારોના બેઠક નંબરની યાદી તા. ૦૮ થી ૧૦/૦૬/૧૬

 
spipa