Top
13 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2019.
Top
Top
 

સ્પીપા દ્વારા તા.૧૧/૧૦/૨૦૨૦ના રોજ યોજાયેલ યુ.પી.એસ.સી પ્રશિક્ષણ વર્ગ પ્રવેશ પરીક્ષાનું બેઠક નંબર મુજબ પરિણામ

 
spipa