Top
18 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2018.
Top
Top
 

સ્પીપા દ્વારા તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ યોજાયેલ યુ.પી.એસ.સી. પ્રશિક્ષણ વર્ગ પ્રવેશ પરીક્ષામાં હાજર રહેલ ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણની યાદી.

 
spipa