Top
13 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2019.
Top
Top

સફળ ઉમેદવારો

સફળ ઉમેદવારો
 

સફળ ઉમેદવારો

સફળ ઉમેદવારો

સનદી સેવા પરીક્ષા અભ્યાસ કેન્દ્ર (સ્પીપા) ના સફળ ઉમેદવારો

ક્રમપરીક્ષા વર્ષસંવર્ગનામ
સફળ ઉમેદવારો - ૨૦૧૬
૨૦૧૬આઈએએસઅભિલાશ મિશ્રા
૨૦૧૬આઈએએસમિરાન્ટ જતિનભાઈ પરીખ
૨૦૧૬આઈઆરએસ (આઈ.ટી.)પદ્મિની સોલંકી
૨૦૧૬આઈપીએસનિપુન અગ્રવાલ
૨૦૧૬આઈપીએસસુશીલ રવીન્દ્ર અગ્રવાલ
૨૦૧૬આઈઆરએસ (આઈ.ટી.)પાન્સુરિયા ટોરલ પ્રવિણભાઈ
૨૦૧૬આઈઆરએસ (આઈ.ટી.)ગોધાણી અક્ષરકુમાર પી.
૨૦૧૬IDASવ્યાસ પારિતોષ વિનિત
૨૦૧૬આઈઆરએસ (આઈ.ટી.)કવડ કલ્પેશ રાઘવભાઈ
૧૦૨૦૧૬IRTSઅમિષા
૧૧૨૦૧૬IRS (C & CE) ચિરાગ જહીવાલા
૧૨૨૦૧૬ICLSપ્રિયાંકકુમાર ગલ્ચાર
૧૩૨૦૧૬IFSરાકેશ જય પ્રકાશ તિવારી
૧૪૨૦૧૬IISમોરડિયા સંદીપ મનજીભાઈ
૧૫૨૦૧૬ASC-RPF (SELECTED FROM RESERVE LIST)પોપટ મમતાબેન હરેશકુમાર
૧૬૨૦૧૬IIS (SELECTED FROM RESERVE LIST)ચિરાગ ભોરનિયા
૧૭૨૦૧૬AFHQ (SELECTED FROM RESERVE LIST)હિમાલા જોશી
૧૮૨૦૧૬AFHQ (SELECTED FROM RESERVE LIST)પંકજ તિવારી
૧૯૨૦૧૬IP & TAF (SELECTED FROM RESERVE LIST)પ્રીતિ શર્મા
સફળ ઉમેદવારો - ૨૦૧૫
૨૦૧૫આઈએએસપુલકીત ગર્ગ
૨૦૧૫આઈપીએસપટેલ રવીન્દ્ર ડાહ્યાભાઈ
૨૦૧૫આઈએએસપરમાર તેજસ દિલીપભાઈ
૨૦૧૫સંવર્ગ ફાળવણી બાકીપટેલ કોમલ
૨૦૧૫આઈઆરએસ (સી એન્ડ સીઈ)અભિલાષ મિશ્રા
૨૦૧૫આઈએસએસપરમાર પ્રકાશભાઈ રમેશભાઈ
૨૦૧૫આઈપીએસઅમિત વસાવા
૨૦૧૫આઈઆરએસ (સી એન્ડ સીઈ)વિક્રમ આર. કે.
૨૦૧૫આઈઆરએસ (સી એન્ડ સીઈ)જયપ્રકાશ ભામુ
૧૦૨૦૧૫આઈઆરએસ (સી એન્ડ સીઈ)કૃણાલ રાઠોડ
૧૧૨૦૧૫સંવર્ગ ફાળવણી બાકીસુધમ્બીકા આર.
૧૨૨૦૧૫આઈઆરએસ (સી એન્ડ સીઈ)નાનગસ નાથાભાઈ ભીમાભાઈ
૧૩૨૦૧૫આઈઆરએસ (સી એન્ડ સીઈ)રાકેશકુમાર તિવારી
સફળ ઉમેદવારો - ૧૯૯૨ થી ૨૦૧૪
૨૦૧૪આઈએએસડૉ. અનીલ ધામેલીયા
૨૦૧૪આઈએએસશ્રી મિહિર પટેલ
૨૦૧૪આઈએએસપટેલ રાજેન્દ્રકુમાર મહેન્દ્રભાઈ
૨૦૧૪આઈએએસલલિત નારાયણ સિંઘ સંદુ
૨૦૧૪IRS-ITલીંબાસીયા કવન નરેશકુમાર
૨૦૧૪IRS-ITસક્તાવત પ્રદીપસિંહ પ્રવીણસિંહ
૨૦૧૪IRS-C*જાડેજા ધરમવીરસિંહ રણજીતસિંહ
૨૦૧૪IRS-Cરાજતનીલ સોલંકી
૨૦૧૪ICLSઈશાની પંડ્યા
૧૦૨૦૧૪IRTS* Rail Trafficઅભિલાષ મિશ્રા
૧૧૨૦૧૪ITS Trade serviceમનિયા અલ્પેશ ધરમશીભાઈ
૧૨૨૦૧૪IPSહિતેશ જોઈશર
૧૩૨૦૧૪IOFS Ordinance Factory*મેહુલ બરાસરા
૧૪૨૦૧૪IFSસુતરીયા નિરવકુમાર બાબુભાઈ
૧૫૨૦૧૪IRS-ITકાર્તિક સરેસા
૧૬૨૦૧૪IISપરમાર ઉત્સવ ધનજીભાઈ
૧૭૨૦૧૪IRAS (Rail Account)આર્ય કિરનેંદુ કલ્યાણભાઈ
૧૮૨૦૧૪IRS-Cવસાવા અમિત નગીનભાઈ
૧૯૨૦૧૪IRPS*અવિનાશ કુમાર
૨૦૨૦૧૪AFHQ*ડૉ. નીરવ એ. પટેલ
૨૧૨૦૧૩આઈપીએસપાર્થરાજસિંહ ગોહિલ
૨૨૨૦૧૩આઈપીએસપટેલ દિવ્યાંગકુમાર લાલજીભાઈ
૨૩૨૦૧૩આઈએએસભોરસિંઘ યાદવ
૨૪૨૦૧૩આઈએએસઅનીલ રામજીભાઈ રનાવાસીયા
૨૫૨૦૧૩આઈઆરએસ (કસ્ટમ)ડૉ. ચિંતન કે. પટેલ
૨૬૨૦૧૩આઈએફએસવિશાલ હર્ષ
૨૭૨૦૧૩આઈપીઓએસઅખિલ રામચંદ્રન નૈર
૨૮૨૦૧૩આઈઆરએસ (આઈટી)ગજ્જર કેતન આર.
૨૯૨૦૧૩આઈપીએસઅક્ષય મકવાણા
૩૦૨૦૧૩આઈઆરએસ (કસ્ટમ)પરમાર રાહુલ ટી.
૩૧૨૦૧૩આઈઆરએસ (આઈટી)વિમલ મોહનભાઈ શાહ
૩૨૨૦૧૩આઈટીએસસુધમ્બીકા આર.
૩૩૨૦૧૩ડીએએનઆઈસીએસનાન્ગાસ નાથાભાઈ ભીમાભાઈ
૩૪૨૦૧૩ડીએએનઆઈસીએસઅમિત વસાવા
૩૫૨૦૧૩રિઝર્વ પસંદગીના ઉમેદવાર યુપીએસસી સીએસઈ ૨૦૧૩ થી યાદીડૉ. અનીલ ધામેલીયા
૩૬૨૦૧૩રિઝર્વ પસંદગીના ઉમેદવાર યુપીએસસી સીએસઈ ૨૦૧૩ થી યાદીહરિત કેતન શેલત
૩૭૨૦૧૨આઇ.એ.એસ.સાગીલી શાન મોહન
૩૮૨૦૧૨આઇ.પી.એસ.ભોર સીંગ યાદવ
૩૯૨૦૧૨આઇ.આર.એસ. (કસ્ટમ)ધર્મેન્‍દ્ર હર્મા
૪૦૨૦૧૨આઇ.સી.એલ.એસ.શેઠ વ્‍યોમેશ રાજેશકુમાર
૪૧૨૦૧૨એ.એફ.એચ.ક્યુ.કોમલ પ્રવિણભાઇ ગણાત્રા
૪૨૨૦૧૨આઇ.આર.એસ.વિપુલ ચાવડા
૪૩૨૦૧૨આઇ.પી.એસ.કરણરાજ વાઘેલા
૪૪૨૦૧૨આઇ.પી.એસ.સારેસા કાર્તિક લક્ષમણભાઇ
૪૫૨૦૧૨આઇ.આર.એસ. (આઇ.ટી.)કિરણ કે. છત્રપતી
૪૬૨૦૧૨ડી.એ.એન.આઇ.સી.એસ.જયંતી સોલંકી
૪૭૨૦૧૨ડી.એ.એન.આઇ.પી.એસ.ડૉ. અનિરૂદ્ધ અંબાળીયા
૪૮૨૦૧૨આઈ.સી.એલ.એસડૉ. મેહુલ બરાસરા
૪૯૨૦૧૧આઇ.આઇ.એસ.નવલસિંહ પરમાર
૫૦૨૦૧૧આઇ.આઇ.એસ.ચિંતન પટેલ
૫૧૨૦૧૧આઇ.આઇ.એસ.આનંદ ડાભી
૫૨૨૦૧૧ડી.એ.એન.આઈ.પી.એસઆલાપ પટેલ
૫૩૨૦૧૧આઇ.એ.એસ.મકવાણા ગૌરાંગ
૫૪૨૦૧૧આઇ. પી. એસ.દેસાઇ સુધીર
૫૫૨૦૧૧આઇ.આર.એસ. આઇ.ટી.રૂપાવાટીયા કલ્‍પેશ
૫૬૨૦૧૧આઇ.એ.એસ.તુષાર સુમેરા
૫૭૨૦૧૧આઇ.એ.એ.એસ.કંદર્પ વી. પટેલ
૫૮૨૦૧૧આઈ. એફ. એસ.મેસરીયા વિપુલ
૫૯૨૦૧૧આઇ. પી. એસ.કરણરાજ વાઘેલા
૬૦૨૦૧૧આઇ.આર.એસ. સીઈ&સીઝાલા દિપક
૬૧૨૦૧૧આઇ.સી.એલ.એસ.વાણીયા ઈન્‍દ્રજીત
૬૨૨૦૧૦આઇ. આર. પી. એસ.વાણીયા હર્ષદ કે.
૬૩૨૦૧૦આઈ. પી. એસ.વિનીત રાઠોડ
૬૪૨૦૧૦આઇ.સી.એલ.એસ.ધૃમન નિમ્બાલે
૬૫૨૦૧૦આઈ.આર.એ.એસ.હિના વી. કેવલરામાણી
૬૬૨૦૧૦આઇ.એ.એસ.સુજલ મયાત્રા
૬૭૨૦૧૦આઇ.આર.એસ. આઇ.ટી.પૂજા પારેખ
૬૮૨૦૧૦આઈ. આર. એસ.મનીષ અજુડીયા
૬૯૨૦૧૦આઇ.પી.એસ.જોયસર હિતેશકુમાર હંસરાજ
૭૦૨૦૦૯ડી.એ.એન.આઈ.સી.એસ એડમિનકરણજિત વડોદરીયા
૭૧૨૦૦૯ડી.એ.એન.આઈ.સી.એસ પોલીસઆલાપ પટેલ
૭૨૨૦૦૯આઇ. સી. એલ. એસ.રાઠોડ કમલેશ
૭૩૨૦૦૯આઈ. આર. એસ.પટેલ શ્રેયસ
૭૪૨૦૦૯આઈ. આર. એસ.મીના પ્રધુમન
૭૫૨૦૦૯આઈ. પી. એસ.રાઠોડ કિરીટ એચ.
૭૬૨૦૦૯આઈ. આર. એસ.પારેખ પૂજા એસ.
૭૭૨૦૦૯આઈ. પી. એસ.રાઠોડ વિનિતકુમાર ત્રિકમલાલ
૭૮૨૦૦૯આઈ. પી. એસ.નિબાંલે ધ્રુમન હર્ષદભાઇ
૭૯૨૦૦૯આઈ. એફ. એસ.રોહિત વઢવાણા
૮૦૨૦૦૯આઈ. આર. એસ.રાવલ જિગર પ્રદિપકુમાર
૮૧૨૦૦૯આઈ. પી. એસ.લિના પાટીલ
૮૨૨૦૦૯આઈ. આર. એસ.પટેલ યતિન
૮૩૨૦૦૯આઈ. આર. એસ.પટેલ ભૂમિકા પરષોત્તમભાઇ
૮૪૨૦૦૯આઈ. એ. એસ.આનંદ બાબુભાઇ પટેલ
૮૫૨૦૦૮આઈ. આર. એસ.મિના પ્રધ્યુમન
૮૬૨૦૦૮આઈ. આર. એસ.ચાવડા મનિષ સોમજીભાઈ
૮૭૨૦૦૮આઈ. પી. એસ.વાઘેલા વિશાલ બી.
૮૮૨૦૦૮આઈ. આર. એસ.રાયકા મિહીર
૮૯૨૦૦૮આઈ. પી. એસ.મુકેશ ટેકવાની
૯૦૨૦૦૮આઈ. આર. એસ.ચુનારા કવિતા રામુભાઈ
૯૧૨૦૦૮આઈ. આર. એસ.પટેલ ભૂમીકા પરસોત્તમભાઈ
૯૨૨૦૦૮આઈ. એ. એસ.ખરાડી વિજયકુમાર એલ.
૯૩૨૦૦૭આઈ. આર. એસ.પ્રધ્યુમન બી. મીના
૯૪૨૦૦૭આઈ. આર. એસ.તેજસ રાઠોડ
૯૫૨૦૦૭આઈ. એ. એસ.કાર્તિકેય બુદ્ધભટ્ટી
૯૬૨૦૦૭આઈ. એ. એસ.ધવલ કે. પટેલ
૯૭૨૦૦૬આઈ. આર. એસ.પરમાર અલ્પેશ ત્રિકમલાલ
૯૮૨૦૦૬આઈ. આર. એસ.દાસ રિગ્નેશ કે.
૯૯૨૦૦૬આઈ. આર. એસ.આલોક શ્રીવાસ્તવ
૧૦૦૨૦૦૬આઈ. પી. એસ.મકરંદ ચૌહાણ
૧૦૧૨૦૦૬આઈ. પી. એસ.પટેલ મયુર કે.
૧૦૨૨૦૦૬આઈ. એ. એસ.રાણા દિલીપ ભુરાભાઈ
૧૦૩૨૦૦૬આઈ. એફ. એસ.યાદવ મનહરસીંહ લક્ષ્મણભાઈ
૧૦૪૨૦૦૬આઈ. પી. એસ.ઠકવાણી મુકેશ ટી.
૧૦૫૨૦૦૫આઈ. પી. એસ.ચિરાગ કોરાડીયા
૧૦૬૨૦૦૪આઈ. સી. ઈ. એસ.દિલીપ રાણા
૧૦૭૨૦૦૪આઈ. એ. એ. એસ.ચિંતન ભટ્ટ
૧૦૮૨૦૦૪આઈ. એ. એસ.હર્ષદ પટેલ
૧૦૯૨૦૦૩આઈ. સી. એસ.દિલીપ રાણા
૧૧૦૨૦૦૩આઈ. આર. એસ.ઈલા પરમાર
૧૧૧૨૦૦૩આઈ. પી. એસ.ગૌતમ પરમાર
૧૧૨૨૦૦૨આઈ. એ. એસ.પ્રવિણ સોલંકી
૧૧૩૨૦૦૦આઈ. પી. એસ.દિપક ડામોર
૧૧૪૨૦૦૦આઈ. આર. ટી. એસ.ભાવના મકવાણા
૧૧૫૨૦૦૦આઈ. આર. ટી. એસ.કમલેશ ગોસાઈ
૧૧૬૧૯૯૯આઈ. પી. એસ.નિપુર્ણા ચૌહાણ
૧૧૭૧૯૯૮આઈ. સી. એસ.દિપક ડામોર
૧૧૮૧૯૯૮આઈ. આર. એસ.હેમંત લેઉઆ
૧૧૯૧૯૯૮આઈ. આર. ટી. એસ.નિપુર્ણા ચૌહાણ
૧૨૦૧૯૯૭સી. એસ. એસ.રણધીર પટેલ
૧૨૧૧૯૯૭આઈ. એ. એ. એસ.સુનિલ ગુપ્તા
૧૨૨૧૯૯૭આઈ. પી. એસ.પિયુષ પટેલ
૧૨૩૧૯૯૭આઈ. આર. એસ.સમિર વકીલ
૧૨૪૧૯૯૭આઈ. આર. ટી. એસ.ડૉ. કમલ શર્મા
૧૨૫૧૯૯૫સી. એસ. એસ.કમલેશ ગોસાઈ
૧૨૬૧૯૯૫સી. એસ. એસ.લેખન ઠક્કર
૧૨૭૧૯૯૫આઈ. એ. એ. એસ.જયદિપ તાતમીયા
૧૨૮૧૯૯૫આઈ. આર. એસ.હિમાંશુ શાહ
૧૨૯૧૯૯૪આઈ. એ. એસ.હિતેષ મકવાણા
૧૩૦૧૯૯૪આઈ. એફ. એસ.દિપક સુતરીયા
૧૩૧૧૯૯૪આઈ. પી. એસ.ભાવેષ હડાની
૧૩૨૧૯૯૩આઈ. એ. એ. એસ.બિરેન પરમાર
૧૩૩૧૯૯૩આઈ. એ. એ. એસ.નિરજ ઢીંગરા
૧૩૪૧૯૯૩આઈ. આઈ. એસ.ધિરજ કાકડીયા
૧૩૫૧૯૯૨આઈ. એ. એ. એસ.હિમાંશુ ધરમદર્શી
૧૩૬૧૯૯૨આઈ. એ. એ. એસ.બિરેન પરમાર
૧૩૭૧૯૯૨આઈ. એ. એસ.અવિનાશ જોષી
 
 
spipa