Top
18 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2018.
Top
Top

તાલીમ ફી

તાલીમ ફી
 

તાલીમ ફી

ઈ.ડી.પી. તાલીમ કાર્યક્રમ માટે તાલીમ ફી રૂ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. ૫00 /- ભાગ દીઠ દિવસ દીઠ મુજબના સામાન્ય વહીવટી વિભાગ, સચિવાલય, ગાંધીનગર ઓર્ડર નં વતભ -૧૦૮૪-૫૫00 - વસુતાપ્ર -૩ ના ૩૦મી માર્ચ, ૨૦૧૩ (નકલ સંલગ્ન).

 
spipa