Top
18 SPIPA Students cleared UPSC Civil Services Exam 2018.
Top
Top

News

Overview
 

News

પંચાયત ક્લાર્ક/ટાઇપીસ્ટની પૂર્વસેવા તાલીમાંત પરીક્ષા તેમજ વર્ગ-૪ માંથી વર્ગ-3માં બઢતી માટેની પરીક્ષા નું પરિણામ તા. ૨૭, ૨૮-૦૮-૨૦૧૪


 
spipa